เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ISO9001 : 2015

ระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System: QMS)

 

GMP /   HACCP

ระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good  Manufactruing Practice for Animal Feed  Manufacturing

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard  Analysis and Critical  Control  Point  System)