นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ ตระหนักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมงาน ผู้ขาย คู่ค้า คู่สัญญา และ บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอินเทคค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล และการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กลุ่มอินเทคค์ จึงได้จัดทำและเผยแพร่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองส่วนบุคคล มาตรการกำกับดูแล แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการสร้างความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้นกลุ่มอินเทคค์ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอินเทคค์

1) ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับ กลุ่มอินเทคค์ ผู้ร่วมงานกลุ่มอินเทคค์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของกลุ่มอินเทคค์

2) คำนิยาม

 • 2.1 กลุ่มอินเทคค์ หมายถึง บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด และ บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “กลุ่มอินเทคค์ หรือ บริษัทฯ และ www.inteqcgroup.com (“เว็บไซต์”)
  • กลุ่มอินเทคค์ หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้
  • บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์สไวน์บรีดเดอร์ฟาร์ม จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์สไวน์ฟาร์ม จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์เพียวบรีดฟาร์ม จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์สไวน์บรีดเดอร์ฟาร์มลาว จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์สไวน์ฟาร์มลาว จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์สไวน์บรีดเดอร์ฟาร์มเวียดนาม จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์ ฟลาวมิลล์ จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์ ฟู้ดส์ จำกัด
  • บริษัท อินเทคค์ มาร์ท จำกัด
  • บริษัท แลบ อินเตอร์ จำกัด
  • บริษัทย่อยซึ่งอยู่ใต้อำนาจการควบคุมของกลุ่มอินเทคค์
 • 2.2 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ การบริหารข้อมูล ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่งต่อเผยแพร่ ส่งต่อและหรือโอนข้อมูล ลบ ทําลาย
 • 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • 2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • 2.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • 2.6 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 2.7 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง ผู้ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • 2.8 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer :DPO) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือ ตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน /องค์กร/สถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพียงเท่าที่จำเป็น แก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ นโยบาย หลักเกณฑ์ เว็บไซต์ เท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ รูปถ่าย และในบางกรณีกลุ่มอินเทคค์ อาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้สังคมออนไลน์( LINE ID หรือ Facebook account)
 • กิจกรรมทางการขายและตลาดของกลุ่มอินเทคค์ เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของกลุ่มอินเทคค์ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กลุ่มอินเทคค์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มอิเทคค์ เช่น www.inteqgroup.com หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆที่จัดเก็บเพิ่มเติมโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

4) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม

กลุ่มอินเทคค์ และเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

 • (1) เก็บรวมรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น
  • กรณีที่มีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการกับกลุ่มอินเทคค์
  • การขอซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ ดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง และขอใช้สิทธิต่าง ๆ
  • การติดต่อกลุ่มอินเทคค์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger instagram เป็นต้น
 • (2) ข้อมูลที่กลุ่มอินเทคค์ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มอินเทคค์ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ และ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มอินเทคค์ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 • (3) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น
  • ลูกค้าของกลุ่มอินเทคค์ ผู้ร่วมงาน ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของกลุ่มอินเทคค์
  • บริษัทย่อยในกลุ่มอินเทคค์
  • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของ กลุ่มอินเทคค์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น

5) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์การดำเนินการ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มอินเทคค์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง คู่สัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มอินเทคค์ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือ เพิ่ม/ปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มอินเทคค์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินเทคค์ โดยกลุ่มอินเทคค์จะจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยแบ่งข้อมูลการเก็บและใช้ ดังนี้

 • การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูล เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิกของกลุ่มอินเทคค์
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่และบริเวณที่กำหนด เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือ CCTV เพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของกลุ่มบริษัท อินเทคค์ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง หรือการรายงานอาชญากรรมประเภทต่างๆ รวมไปถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
 • เพื่อนำเสนอ สำรวจ ลงทะเบียน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ สั่งซื้อ-ขาย สัญญา ชำระค่าสินค้าและบริการ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและขาย รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือโครงการต่างๆ การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร การจัดการข้อร้องเรียน ติดต่อสื่อสาร ลงทะเบียน การรับหรือส่งข้อมูล ประเมินความพึงพอใจ หรือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของกลุ่มอินเทคค์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
 • เพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน การให้สิทธิสวัสดิการต่างๆ และพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน และการตรวจสอบคุณสมบัติ
 • เพื่อพิจารณาทำสัญญา หรือการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับกลุ่มอินเทคค์
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของกลุ่มอินเทคค์
 • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มอินเทคค์
 • กลุ่มอินเทคค์ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และ หรือ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กร หรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อ กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

7) ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ และวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรักษา ได้แก่ ระยะเวลาที่กลุ่มอินเทคค์ ดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบาย และข้อกำหนดภายในกลุ่มอินเทคค์ ในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากลุ่มอินเทคค์ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

8) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ อาจมีความจำเป็น ส่ง หรือ โอนข้อมูล เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยกลุ่มอินเทคค์ จัดเตรียมข้อสัญญามาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กลุ่มอินเทคค์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ หรือ วิจัยและพัฒนา ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการตลาด คู่ค้า หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่กลุ่มอินเทคค์ขอรับรอง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ร่วมถึงหน่วยงานอื่นๆ
 • หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บ และทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ผู้รับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบลูกค้าสัมพันธ์ หรืออื่นๆ หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี หรือ ที่ปรึกษาใดๆ
 • กลุ่มธุรกิจของกลุ่มอินเทคค์ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
 • ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากกลุ่มอินเทคค์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

9) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีกลุ่มอินเทคค์ และเว็บไซต์ อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลของ กลุ่มอินเทคค์ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการของกลุ่มอินเทคค์ ทั้งนี้ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว กลุ่มอินเทคค์ จะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10) วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า หรือ บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • เมื่อกลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
 • เพื่อวัถตุประสงค์ในการดำเนินการเข้าทำสัญญา และวางหลักประกัน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและ กลุ่มอินเทคค์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมประมูลการขายสินค้าของกลุ่มอินเทคค์ และการบริหารจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมูลขายสินค้า
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือการลงทะบียน หรือบุคคลอื่นใด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • เพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินการติดต่อสื่อสาร คำสั่งซื้อจากลูกค้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกับลูกค้า ในระบบของกลุ่มอินเทคค์ การจัดเตรียมสินค้า/หรือบริการ การประชาสัมพันธ์และเพื่อกิจกรรมทางการตลาด และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มอินเทคค์ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มอินเทคค์
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มอินเทคค์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่กลุ่มอินเทคค์ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กลุ่มอินเทคค์ มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน กลุ่มอินเทคค์ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอมในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มอินเทคค์ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อกลุ่มอินเทคค์ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว กลุ่มอินเทคค์ อาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ในบางกรณี

11) สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่าน ทาง dpo@inteqc.com และ www.inteqcgroup.com หรือผ่าน “ช่องทางการติดต่อของกลุ่มอินเทคค์” ด้านล่าง โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอินเทคค์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม คำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มอินเทคค์อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

12) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

กรณีที่กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของกลุ่มอินเทคค์ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย

13) คุกกี้

กลุ่มอินเทคค์ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ กลุ่มอินเทคค์ เช่น www.inteqcgroup.com หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ กลุ่มอินเทคค์ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ กลุ่มอินเทคค์ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ กลุ่มอินเทคค์ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

14) การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ ของ กลุ่มอินเทคค์ เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์กลุ่มอินเทคค์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอินเทคค์

15) วิธีการติดต่อกลุ่มอินเทคค์

กลุ่มอินเทคค์ ได้มอบหมาย เป็นคณะกรรมการและผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มอินเทคค์ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อกลุ่มอินเทคค์ ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • กลุ่มอินเทคค์ (INTEQC GORUP)
  • อีเมลการสื่อสาร
   • ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อีเมล : dc_hr@inteqc.com
   • ด้านการเงินและสินเชื่อ อีเมล : dc_fin@inteqc.com
   • ด้านบัญชี อีเมล : dc_acc@inteqc.com
   • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล : dc_ict@inteqc.com
   • ด้านกลยุทธ์องค์กร อีเมล : dc_bc@inteqc.com
  • สถานที่ติดต่อ: 77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
  • อีเมล: dpo@inteqc.com
  • เบอร์ติดต่อ : (66)34 886 132 กด 8
  • สถานที่ติดต่อ: 77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

16) วิธีการติดต่อกลุ่มอินเทคค์

กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกลุ่มอินเทคค์ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สำคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มอินเทคค์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

 1. กลุ่มอินเทคค์ และ เว็บไซต์ อาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน กลุ่มอินเทคค์ งานจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษา และอ่านทำความเข้าใจของข้อมูล จากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อทางอีเมล ได้ที่: dpo@inteqc.com หรือ เว็บไซต์ ได้ที่ : www.inteqcgroup.com

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้เราจัดเก็บ

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้ จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท ลักษณะการใช้งานคุกกี้และระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ของเว็บไซต์ของ กลุ่มอินเทคค์ (บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด และ บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “กลุ่มอินเทคค์ หรือ บริษัทฯ หรือ ”เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์แบบตัวอักษรที่ส่งจากเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยไฟล์คุกกี้จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของท่านง่ายขึ้นและทำให้การนำเสนอบริการของเรามีประโยชน์มากขึ้น

2. ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ที่จำเป็น คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำงานที่จำเป็นของเว็บไซต์ และท่านไม่สามารถปิดการใช้งานในระหว่างการเข้าหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้จะมีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของท่านและตอบสนองต่อความต้องการที่ได้รับการร้องขอจากท่าน เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น

 • คุกกี้การใช้งาน (Functional Cookies)

  คุกกี้การใช้งาน คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของท่าน เช่น การตั้งค่าปุ่มทางลัด หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน อาจส่งผลต่อการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์

 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้กำหนดเป้าหมาย คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของเรา โดยคุกกี้ประเภทนี้จะสร้างเป็นโปรไฟล์ เพื่อระบุว่าท่านสนใจหรือชอบในสิ่งใดเป็นพิเศษบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และรหัสอ้างอิงของอุปกรณ์ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของเราบนเว็บไซต์

 • คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คือคุกกี้ที่ใช้สำหรับจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ อีกทั้งใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผลการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์เราได้

3. การจัดการคุกกี้

สำหรับการจัดการคุกกี้ บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ ของ กลุ่มอินเทคค์ ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

กลุ่มอินเทคค์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบหากมีการปิดการใช้งานคุกกี้ ดังที่กล่าวมาข้างบน

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

4. ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

เราจะจัดเก็บคุกกี้ของท่าน (ผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์) ไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งานคุกกี้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ได้เองผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่นี้

5. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ กลุ่มอินเทคค์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook หรือ instagram และช่องทางมีเดียอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ กลุ่มอินเทคค์ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ กลุ่มอินเทคค์ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

ประกาศฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย กลุ่มอินเทคค์ ซึ่งเนื้อหานโยบายคุกกี้นี้จะถูกปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของหน้าเว็บไซต์เรา ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของนโยบายคุกกี้ที่เป็นฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น กลุ่มอินเทคค์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว

7. การติดต่อกลุ่มอินเทคค์

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของกลุ่มอินเทคค์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
  • อีเมล: dpo@inteqc.com
  • เบอร์ติดต่อ : (66)34 886 132 กด 8
  • สถานที่ติดต่อ: 77/12 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.inteqcgroup.com/PrivacyPolicy ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งข้อมูลและขอยกเลิก : https://www.inteqcgroup.com/SendFeedback
ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : dpo@inteqc.com

ประกาศนโยบายฯ ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2565