News & Notes > AQUATIC ANIMAL > บทความวิชาการ
News & Note

บทความวิชาการ

15 Dec 2015

ปัญหาของโรค EMS ยังแก้ไม่หาย กลับมามีเรื่องใหม่ให้ปวดหัวนั้นคือ ไมโครสปอริเดีย Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) มีรายงานว่าเชื้อชนิดนี้สร้างความเสียหายในหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น