เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

    สร้างสรรค์ ผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศ
แด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง คือพันธสัญญา

     We  are  Committed  to be part  of  our  customer's  success
by  providing  INnovative  solutions, professional Technical  Servies,
and   Excellence  Quality  products.