เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > พันธกิจ
พันธกิจ
  • ผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่าทางอาหาร เสริมสร้างสุขภาพ และความปลอดภัย พร้อมบริการวิชาการ ข้อมูลและข่าวสาร อย่างต่อเนื่อง
  • To produce  ands delive  nutritious, healthy, and safe  products with technical services and consultancy.
  • จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานและสวัสดิการที่ดี พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ร่วมงาน โดยคำนึงว่า ผู้ร่วมงานทุกท่านมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท
  • To provide  and good working environment  and benefits to all associates along with advancement in their career and success. Everyone is part of the company's success.
  • ดึงดูด ส่งเสริม รักษา ผู้ร่วมงานที่มีพรสวรรค์และผลผลิต ที่มีความมุ่งมั่น ในเป้าหมายระยะยาวขององค์กร
  • To attarct, motivate and retain talented associates who are committed to our long-term goals.
  • รักษาอัตราการเจริญเติบโต และผลกำไรของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมธุรกิจได้ผลตอบแทนที่ดี
  • To maintain growth, integration and profit for the benefit of all stakeholders. 
  • สร้างสรรค์ รักษา และดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล เพื่อคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เพื่อสภาพแวดล้อมและสังคม
  • To promote  governance in order to keep up our utmost ethical and moral standards for the whole society and envionment.