เกี่ยวกับกลุ่มอินเทคค์ > คุณค่าหลัก
คุณค่าหลัก

       
 
     เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์
        เคารพในความเสมอภาคและโปร่งใส
สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  มีความสุขและประสบผลสำเร็จ